Once (panthère des neige)

Panthère des neige et petit3

Panthère des neige et petit3

Panthère des neige femelle avec son petit

Panthère des neige11

Panthère des neige11

Panthère des neige marche dans la neige

Panthère des neige12

Panthère des neige12

Panthère des neige allongé sur roche

Panthère des neige13

Panthère des neige13

Panthère des neige dans grotte

Panthère des neige14

Panthère des neige14

Panthère des neige au bord de falaises, neige